Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Budget, prognos och uppföljning

I vänstermenyn finner du budgetbeslut, budgetunderlag och regleringsbrev för Lunds universitet.

Aktuellt

I EOS finns det numera en ny funktion för lokalkostnader. Den 11 oktober 2018 hölls ett öppet hus med information om den nya funktionen. Här hittar du materialet från det öppna huset:

Material från öppet hus om lokalkostnader i EOS (PDF 1,29 MB)

Andra aktuella dokument:

Budgetsystemet EOS

Information om budgetsystemet EOS och manual finns här

Verktyget EOS

Budgetprocessen

Totalbudget

Varje institution fattar beslut om en budget för institutionerna. Totalbudgeten innehåller samtliga intäkter och kostnader som institutionen budgeterat samt ett budgeterat resultat.

Institutionsbudgetarna aggregeras till en budget för respektive fakultet/motsvarande som sedan aggregeras till en totalbudget för Lunds universitet.

Sektionen Ekonomi tar fram ett förslag till beslut om budget för Lunds universitet och universitetsstyrelsen fastställer totalbudgeten på februarisammanträdet.

Budgetbeslut för Lunds universitet

Budgetunderlag till regeringen

Totalbudgeten för universitetet ingår som en del av det Budgetunderlag som ska lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år. I budgetunderlaget redovisar universitetet sitt förslag till finansiering av verksamheten de tre kommande budgetåren samt de ambitioner som finns gällande hur verksamheten ska utvecklas.

Avdelningen Planering är ansvarig för att ta fram ett förslag till beslut av Budgetunderlag för Lunds universitet som universitetsstyrelsen beslutar om på februarisammanträdet.

Budgetunderlag

Budgetering av statsanslag och av kostnader för gemensam stödverksamhet

Universitetets verksamhet finansieras till stor del av anslag. Med anslag avses av riksdagen anvisade medel som regeringen tilldelar myndigheterna med visst belopp för bestämda ändamål. Hur mycket anslagsmedel Lunds universitet får meddelas i ett beslut som kallas för Regleringsbrev. I regleringsbrevet anges även övriga finansiella förutsättningar samt uppdrag, mål och återrapporteringskrav.

De anslag som tilldelas universitetet fördelas av universitetsstyrelsen till fakulteterna/motsvarande i resursfördelningsbeslutet. Beslutet bygger på de budgetdialoger som förs mellan universitetsledningen och fakultetsledningar/motsvarande. Dessutom fastställs i beslutet storleken på och fördelningen av de universitetsgemensamma kostnaderna.

De universitetsgemensamma kostnaderna består av kostnader för universitetsgemensamma verksamheter, tekniska system samt kostnader för universitetsgemensam förvaltning.

Avdelningen Planering är ansvarig för att ta fram ett förslag till beslut av fördelningsbudgeten som sedan universitetsstyrelsen fattar beslut om under hösten.

Budgetbeslut för Lunds universitet

Respektive fakultetsstyrelse fattar beslut om fördelningen av statsanslag och storleken på de fakultetsgemensamma kostnaderna. Beslutet fattas senare under hösten och ligger till grund för institutionernas totalbudgetar som visar totala budgeterade intäkter, kostnader och resultat.

Uppföljning

Universitetet är skyldigt att upprätta bokslut per den 31 december. Universitetsstyrelsen har därutöver beslutat att bokslut ska göras per den 30 april och per den 31 augusti. I samband med att bokslut upprättas vid universitetet ska också en analys göras av utfallet. Analysen förklarar utvecklingen av intäkter, kostnader och resultat. Genom att jämföra utfallet med budget fångas avvikelser som visar hur den ekonomiska utvecklingen har varit jämfört med hur den ursprungligen planerades (totalbudget). För att få en fullständig bild måste också uppföljning och analys göras av personal- och studerandedata. I Kuben, som är universitetets systemverktyg för uppföljning och analys, finns ett paket med basrapporter avsedda för uppföljning och analys.

Logga in i Kuben

Genom att analysera det ekonomiska utfallet systematiskt erhålls information som är till stöd för ledningen av verksamheten. För vägledning avseende rapporter se ”Översikt ekonomirapporter”.

Översikt Ekonomirapporter (PDF 192 kB)

Det delårsbokslut och den ekonomiska analys som upprättas per den 30 juni sammanfattas i en särskild delårsrapport som universitetsstyrelsen avger till regeringen. Sektionen Ekonomi är ansvarig för att ta fram ett förslag till beslut av delårsrapport.

Prognos

I samband med att delårsbokslut upprättas vid universitetet ska också en ekonomisk prognos göras för hela verksamhetsåret. När prognosen upprättas är utgångspunkten den beslutade totalbudgeten, analysen av delårsbokslutet samt de nya fakta som påverkar verksamheten och det ekonomiska utfallet. Prognoser görs både på institutions-, fakultets- och gemensam nivå. Den prognos för universitetet som upprättas i samband med delårsbokslutet per den 30 juni är en del av den delårsrapport som universitetsstyrelsen avger till regeringen.

En gång om året, i samband med rapporteringen av totalbudgeten, ska fakulteterna/motsvarande även rapportera en flerårsprognos till Universitetsstyrelsen. Flerårsprognosen avser de tre år som efterföljer budgetåret.

Genom att ekonomiska prognoser upprättas regelbundet tydliggörs tidigt vilka ekonomiska behov, problem och möjligheter som finns för framtiden.

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Budget och uppföljning
servicedesk [at] ldc [dot] lu [dot] se

Kontakta oss A-Ö (PDF 64 kB)

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF - 196 kB)
Kontakta oss A-Ö (PDF - 152 kB)