Redovisningsmodell för indirekta kostnader

Välj väg:

Budget 
Uppföljning och analys 
Bokslut 
SUHF-modellen 
LU:s modell 
Principer 
Bildspel vid presentationer 
Projektet 
Mallar för projektkalkyler 2014

Information

Lunds universitet införde en ny redovisningsmodell för indirekta kostnader 1 januari 2009. Redovisningsmodellen innebär i korthet att fullständig kostnadstäckning ska utläsas på sk. kostnadsbärare. Kostnadsbärare är en underindelning av universitets kärnverksamhet (utbildning och forskning). Det kan vara ett projekt med ett bidragskontrakt (om det är fullfinansierat) eller ett projekt med flera olika finansiärer där de tillsammans uppnår fullkostnadstäckning. En kostnadsbärare kan vara en eller flera aktiviteter i redovisningssystemet Orfi.

Införandet av modellen syftar till att få fram en enkel, tydlig och transparent modell som uppfyller krav på en rättvisande redovisning av de indirekta kostnaderna som innebär:

  • Bättre intern styrning och kontroll för ledningen, forskare och administratörer
  • Mer rättvisande redovisning
  • Återskapat förtroende hos finansiärerna för redovisningen av indirekta kostnader
  • Bättre förutsättning för nya diskussioner med finansiärerna
  • Uppfyllande av EU:s 7:e ramprograms krav på ”Full Cost” redovisning senast 2010
  • Uppfyllande av Riksrevisionens krav på korrekt intäktsredovisning

Bakgrunden är att en nationell grupp inom SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) har arbetat fram en gemensam modell för redovisning av indirekta kostnader. På förbundsmötet den 8 november 2007 beslutades om att medlemmarna (universitet och högskolor i Sverige) rekommenderas att införa modellen. Den 20 december 2007 beslutade rektor att Lunds universitet ska initiera ett program med inriktning på att införa modellen med start 1/1 2009. 

 


Tillbaka

Sidansvarig: infomaster@eken.lu.se  
Webbansvarig: webmaster@eken.lu.se 
Ansvarig sektion: Ekonomi

Uppdaterad: 2014-02-06

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi
Inbetalningar och Redovisning

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20